WYGRAJ PROFESJONALNĄ SESJĘ ZDJĘCIOWĄ!

Niemożliwe? A jednak! Profesjonalna sesja zdjęciowa w Piasecznie – zupełnie za darmo! Sprawdź, jak łatwo możesz ją zdobyć! Spiesz się, miejsc jest niewiele, a czas ucieka!


REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU - „SESJA ZDJĘCIOWA” Z DNIA 13.12.2018

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma INFOTECH Dawid Lisik, z siedzibą przy ul. Zgoda 8E/2, 05-500 Piaseczno, (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do odebrania nagrody w przypadku zwycięstwa w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/infotech.information.and.technology (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;

c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

g. wyraził zgodę na publikację swojego wizerunku w Internecie;v

h. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.


§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano TRZY NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, zorganizowanej i zrobionej przez Organizatora, w siedzibie Organizatora przy ul. Zgoda 8E/2, 05-500 Piaseczno.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści posta konkursowego, opublikowanego na portalu Facebook, na profilu firmy INFOTECH - www.facebook.com/infotech.information.and.technology.

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. Zwycięzcy, biorący udział w sesjach zdjęciowych otrzymają zrobione zdjęcia na pendrivie.


§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/ infotech.information.and.technology

2. Konkurs trwa od dnia 13.12.2018 do dnia 31.01.2019.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. polubienie strony firmy INFOTECH na Facebooku,

b. udostępnienie posta konkursowego, zamieszczonego na stronie firmy INFOTECH na Facebooku,

c. wpisanie w komentarzu pod postem konkursowym słowa: „sesja”.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/infotech.information.and.technology.


§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. zaakceptowanie Regulaminu,

b. wyrażenie zgody na publikację swojego wizerunku w Internecie,

c. poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. Nagrodzone osoby zostaną wyłonione w drodze losowania. Przed dopuszczeniem zgłoszenia do losowania, Organizator przeprowadzi analizę poprawności wykonania przez Uczestników Konkursu zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/infotech.information.and.technology.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworówi baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana e-mailem na adres Organizatora office@infotech.com.pl z dopiskiem “Konkurs - Sesja Fotograficzna”

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.12.2018 r. i obowiązuje do 31.01.2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.infotech.com.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.infotech.com.pl